Předmět: Ochrana přírody

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ochrana přírody
Kód předmětu KBE/551
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Křenová Zdeňka, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Ochrana přírody v soustavě vědeckých a technických disciplin. Vymezení oboru, postavení vzhledem k OŽP. Cíle ochrany přírody: subjekty ochrany v historickém vývoji a jejich proměny. Vazby na památkovou péči, lesnictví a zemědělství. Cíle ochrany přírody dnes. Historický vývoj ochrany přírody: ochrana přírodních zdrojů, lesů, vod, zvěře a půdy; ochrana přírodních památek v období romantismu. Vývoj legislativy a organizační struktury státní péče o přírodu v našich zemích. Zákon 40/1956 Sb. Zákon 114/1992 Sb. Rozbor a vysvětlení nejdůležitějších částí zákona: péče o krajinu, chráněná území, chráněné druhy, státní správa ochrany přírody, současná organizační struktura ochrany přírody. Ochrana krajiny: územní plánování, ÚSES, EECONET, památkové zóny. Úloha chráněných krajinných oblastí v ochraně kulturní krajiny. Kategorie chráněných území podle zákona 114/1992 Sb. a podle IUCN, srovnání s kategorizací v některých jiných státech. Rozbor ochranných podmínek v jednotlivých kategoriích chráněných území, problematika praktické ochrany. Plány péče, zonace. Typy managementu. Vztahy chráněných území k „nechráněné“ krajině, praktické uplatňování vlivu ochrany přírody na volnou krajinu. Přírodní parky u nás a ve světě. Vztahy k zemědělství, lesnictví, těžebnímu průmyslu atd. Turistika a ochrana přírody. Vyhláška 395/1992 Sb. Druhová ochrana: kritéria podle zákona 114/1992 Sb. a podle IUCN. Rozbor jednotlivých kategorií. Ochrana hospodářských plemen a odrůd. Ochrana „in vitro“. Biosférické rezervace UNECSO, jejich význam a ochranářský režim. Mezinárodní spolupráce v ochraně přírody. Přeshraniční spolupráce, bilaterální a trilaterální dohody, mezinárodní úmluvy. Mezinárodní organizace působící v ochraně přírody a jejich programy; specializované organizace; národní organizace s mezinárodními aktivitami: RSPB, International Wildlife Federation, Sierra Club, Friends of the Earth atd. Úloha nevládních organizací a občanských sdružení. Významná chráněná území v ČR a ve světě. Obsah cvičení: Exkurze do vybraných chráněných oblastí.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurs má seznámit posluchače s teoretickými základy a praktickým uplatňováním ochrany přírody a s vazbou ochrany přírody na různé obory lidské činnosti. Studenti se seznámí s historickým vývojem ochrany přírody u nás i ve světě, se zákonnými podklady pro ochranářskou činnost, s hlavními problémy ochrany přírody ve světě, se zkušenostmi z praktického uplatňování ochrany přírody a krajiny, s organizací ochrany přírody a s mezinárodními úmluvami, které se týkají ochrany přírody.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • D. Macdonald & K. Service (Eds). 2007. Key Topics in Conservation Biology. Blackwell Publishing..
  • J. P. Gibbs &M. L. Hunter. 2008. Problem-Solving in Conservation Biology and Wildlife Management. Blackwell Publishing..
  • K. S. Hanna, D. A. Clark, D. S. Slocombe (eds.). 2007. Transforming Parks and Protected Areas: Policy and Governance in a Changing World. Routledge, NY..
  • M. J. Groom, G. K. Meffe and C. R. Carroll. 2006. Principles of Conservation Biology. Third edition. Blackwell Publishing.
  • N. Dudley. (ed.) 2009. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN..
  • Vié, J.-C., Hilton-Taylor, C. and Stuart, S.N. (eds.) 2009. Wildlife in a Changing World - An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species. Gland, Switzerland: IUCN..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -