Předmět: Ekologie půdních organismů pro PŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie půdních organismů pro PŽP
Kód předmětu KBE/552
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Frouz Jan, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Příčiny velké diversity půdních organismů. 2 - Přehled půdních organismů. 3 - Půdní mikroflóra.4 - Půdní mikrofauna. 5 - Půdní mesofauna. 6 - Půdní makrofauna. 7 - Půdní organismy ve vztahu k vodě a vzduchu v půdě. . 8 – Potrava půdních organismů. 9 - Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů - ostatní významné faktory. 10 - Trofická síť potravní a funkční vztahy. 11-Interakce a společenstva. 12 - Praktické aplikace I. 13 - Praktické aplikace II. 14 -Metodické aspekty studia půdních organismů Obsah cvičení: Půdní prostředí – demonstrace půdního profilu, a yákladních fyzikálních vlastností půdy.2 - Přehled půdních organismů . Demonstrace hlavních skupin. 3 - Půdní mikroflóra Bakterie, houby, aktinomycety – demonstrace hlavních skupin. 4 - Půdní mikrofauna Prvoci, hlístice, vířníci, želvušty – demonstrace hlavních skupin. 5 - Půdní mesofauna Chvostoskoci, roztoči, stonoženky, vydličnatky, hmyzenky – demonstrace hlavních skupin. 6 - Půdní makrofauna Půdní kroužkovci, hmyz, a ostatní tracheata – demonstrace hlavních skupin. 7-8 – Metody studia hlavních skupin půdních organismů přehled demonstrace. 9-10 Potrava půdních organismů role v ekosystému. Metody studia trofických vztahů v půdě role půdní bioty v dekomposici - přehled demonstrace . 11-12 Vliv půdní bioty na půdní prostředí Metody studia – demonstrace půdních výbrusů . 13 - 14 Praktické aplikace . Demonstrace materiálu a půdních profilů z výsypek v okolí Sokolova, exkurze do kompostárny

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámit posluchače se základy ekologie půdních bezobratlých a jejich úlohou v půdně - biologických procesech se zvláštním důrazem praktické aplikace

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • Dindal D. L. 1990: Soil Biology guide, Wiley, New York.
  • Lavelle P. and Spain A. 2001. Soil Ecology, Kluwer Academic, Dordrecht, 654 pp.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -