Předmět: Aplikovaná ekologie I.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Aplikovaná ekologie I.
Kód předmětu KBE/556
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod (bakalářské práce) Psaní literární rešerše Vyhledávání literatury Správné citování zdrojů Představení konkrétního řešeného environmentálního problému

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Exkurze
  • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
  • Exkurze - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámení posluchačů prvního ročníku oboru Péče o životní prostředí s obecnými principy psaní kritické literární rešerše. Nosným tématem a rámcem celého kurzu je aktuální téma související s péčí o životní prostředí. Aktuální téma je nahlíženo z různých úhlů pohledu dotčených zájmových skupin. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými částmi odborného textu: abstrakt, úvod, literární rešerše, výsledky, diskuse a závěr práce. Jsou seznámeni se způsoby vyhledávání literatury a jejím využíváním pro psaní odborné práce. Důraz je kladen na psaní literární rešerše na zadané téma, kritický přístup ke zdrojům a způsob citování odborné literatury. Cvičení mají formu odborných prezentací, samostatné práce a konzultací. Výstupem je krátká literární rešerše, zaměřená na konkrétní environmentální nebo krajinně ekologický problémem. Při závěrečných prezentacích svých poznatků pak studenti získají ucelenější kritický náhled na probírané environmentální téma.
Vyhledávání literatury Vyhodnocení literárních zdrojů Prezentace zjištěných faktů Schopnost napsat kritickou literární rešerši
Předpoklady
Kurs pro první ročník studentů bakalářského oboru Péče o životní prostředí; bez dalších předpokladů.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Ústřední knihovna ČVUT, Praha, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Letní