Předmět: Aplikovaná ekologie II.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Aplikovaná ekologie II.
Kód předmětu KBE/557
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základy psaní projektových žádostí (projekty týkající se životního prostředí) Možnosti financování projektů Projektové techniky Sestavení rozpočtu Hodnocení projektů Vypracování a prezentace cvičného projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz navazuje na Aplikovanou ekologii I. Cílem kurzu je seznámit studenty s principy psaní grantových žádostí. Jednotlivé lekce mají formu odborných prezentací vedených interními i externími přenášejícími, praktických cvičení a důraz je kladen na samostatnou práci (případně v menších skupinkách). Studenti jsou seznámeni s možnostmi podání projektů u různých grantových agentur. Je jim vysvětlen princip projektového cyklu, seznámí se se základními projektovými technikami. Studenti získají informace o možnostech čerpání financí z evropských fondů a principech podávání evropských projektů. Součástí kurzu je i seznámení studentů s fungováním neziskových organizací a jejich zkušenostmi s podáváním a zpracováním projektů. Každý student na závěr odevzdá návrh projektu, který odpovídá pravidlům předem dané výzvy. Formální náplní je tedy vypracování projektu, studenti se při tom ale seznámí s konkrétními problémy v daném území a zkusí navrhnout jejich řešení. Kursy Aplikovaná ekologie I. a II. rovněž slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce pro obor Péče o životní prostředí .
Porozumění projektovému cyklu Vyhodnocování projektů Základy sestavování rozpočtu Orientace v možnostech získání grantových prostředků Pochopení základních projektových technik
Předpoklady
Absolvování kurzu KBE/556 Aplikovaná ekologie I

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • European Integration Office. Hints and Suggestions for Grant Applications. Grafolik, Belgrade, 2011. ISBN 78-86-87219-21-2.
  • NORAD. The Logical Frame Approach - Handbook of objectives-oriented planning. Oslo, 1999. ISBN 82-7548-160-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní