Předmět: GIS II.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu GIS II.
Kód předmětu KBE/559
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Grill Stanislav, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek a cvičení: Rekapitulace základního kurzu GIS, mapové výstupy Data, datové struktury, geodatabáze, topologie (souborové uložení dat, databázové uložení dat, webové služby) Analytické funkce GIS - analýza nad vektorovými daty (funkce překrytí, vzdálenostní funkce, aktualizace dat) - analýza nad rastrovými daty (rastrová algebra, funkce pro práci s terénem, interpolace rastru) Základní možnosti práce v 3D - analýza a vizualizace v extenzi 3D Analyst (ESRI) Tvroba vlastních modelů (batch processing, model builder) Základní geostatistické nástroje (interpolace, sampling) GIS nástroje v prostředí webu (mapové servery, OGC a ISO služby, datové zdroje, "gis pomocí lehkého klienta") Open source nástroje pro GIS (free gis nástroje, open source nástroje, doplňky a rozšíření) Kartografické výstupy (atlasová tvorba - dynamic driven pages, kartografická reprezentace, šablony) Tématické úlohy jsou vytvářeny v programu ArcGIS (extenze a moduly Spatial Analyst, 3D Analyst, Spatial Statistics Tools, Geostatistical Analyst). V závěru semestru jsou představeny vhodné open source a free GIS nástroje.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení znalosti posluchačů s GIS jako nástrojem vhodným k analytickému zpracování prostorových dat a modelování distribuce jevů a jejich vlastností v prostoru. Výstupem jednotlivých cvičení jsou pak i mapové kompozice s dosaženými výsledky. Příklady prostorových analýz jsou směřovány do oblasti krajinné ekologie, geografie, geologie a územního plánování. Hlavní důraz je kladen na hledání prostorových vztahů v krajině kolem nás.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce. Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů, Botanika a Entomologie.
Doporučená literatura
  • Andy Mitchell. The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 1: Geographic Patterns & Relationships. Esri Press, 1999..
  • Andy Mitchell. The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and Statistics. Esri Press, 2005..
  • Burrough P. A., McDonnell R. A. Principles of Geographical Information. Oxford University Press, Oxford. 1998.
  • ESRI (2012): Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, 3D Analyst Manuals..
  • Markus Neteler and Helena Mitasova. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Springer, 2010..
  • Michael J de Smith, Michael F Goodchild, and Paul A Longley. Geospatial Analysis (2nd Edition). Troubador Publishing Ltd, 2007..
  • Michael Worboys and Matt Duckham. GIS: A Computing Perspective, Second Edition. CRC Press, 2004..
  • Odborné časopisy z oblasti prostorové analýzy dat, geostatistiky a kartografie..
  • Shashi Shekar and Hui Xiong. Encyclopedia of GIS. 2008..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní