Předmět: Vybraná chráněná území světa - seminář

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Vybraná chráněná území světa - seminář
Kód předmětu KBE/563
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
  • Urban František, Ing.
  • Květ Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Seznámení se s vybranými chráněnými územími světa a specifickými problémy jejich ochrany. Kategorizace chráněných území dle IUCN kritérií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Exkurze - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Série 7 seminářů o vybraných chráněných územích světa, doplněná 3-denní exkurzí do chráněných území za účasti pedagogů, studentů a místních odborníků. Účast studentů při výběru a přednesu témat, vypracování seminární práce.
Student se bude orientovat v problematice ochrany chráněných území.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 2009/2010). Student vypracuje seminární práci, kterou odprezentuje ostatním.
Doporučená literatura
  • Edice Chráněná území ČR, svazky I - IX, AOPK ČR.
  • Světová chráněná území.
  • Území chráněná UNESCO.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 2 Letní
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -