Předmět: Biology of Microorganisms for Bioinformatics

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biology of Microorganisms for Bioinformatics
Kód předmětu KBE/760BI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bárta Jiří, Ing. Ph.D.
  • Hájek Jan, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Místo a role bakterií v přírodě. Objev bakterií. Zakladatelé současné mikrobiologie. Postavení bakterií v soustavě živých organismů. Vznik a vývoj bakterií .Význam životní činnosti bakteií v přírodě a pro člověka. Systematická bakteriologie. Bakteriální buňka. Růst a množení bakterií. Bakterie a prostředí. Výživa bakterií. Transport látek, baktericidní a bakteriostatické látky. Fyzikální účinky prostředí na bakterie. Metabolismus bakterií. Získávání energie, fermentace, aerobní a anaerobní respirace, chemolitotrofie, fototrofie. Anabolismus bakterií. Metabolické regulace. Dědičnost a proměnlivost bakterií. Ekologie bakterií. Patogenita. Bakterie v půdě a vodě. Technologické využití bakterií. Kvasný průmysl, antibiotika, fermentační příprava biomolekul s využitím rekombinantní DNA, biologické loužení rud, čištění odpadních vod a zamořených oblastí přírody. Základy virologie. Priony. Obsah cvičení: Hlavní cíle: zviditelnit neviditelný svět mikroorganismů, ukázat něco málo z jejich životních projevů, ukázat metody, kterými toho lze dosáhnout. Pozorování živých bakterií ve visuté kapce; nativní pozorování kvasinek, plísní a bakterií. Barvení bakterií. Příprava živných půd a sterilizace. Očkovací technika a aseptická práce. Testování citlivosti bakterií na antibiotika. Stanovení koncentrace živých bakterií. Stanovení suché hmotnosti bakteriální biomasy. Počítání buněk v počítací komůrce. Růstová křivka bakteriální kultury. Baktericidní účinek ultrafialového světla.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Laborování
Výstupy z učení
The importance of microorganisms (mainly bacteria and Archaea) is reviewed. Basic knowledge of structure, functioning and behaviour in different habitats is discussed.
znalost fungování mikrobiálních společenstev pochopení důležitosti mikroorganismů na naší planetě pochopení metabolismu mikroorganismů znalost vnitřní struktury a fungování prokaryotických a eukaryotických buněk
Předpoklady
základní znalosti biochemie a organické chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Vypracování laboratorních protokolů

Povinná prerekvizita: UCH 036 Doporučená prerekvizita: UCH 032
Doporučená literatura
  • Madigan, Martinko, Dunlap, Clark. Brock:Biology of Microorganisms, 12th, 13th edition..
  • Willey, Sherwood, Woolverton, Prescott's Microbiology,2013.
  • Madigan, Martinko, Dunlap, Clark. Brock:Biology of Microorganisms, 12th edition.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika - specializace Bioinformatika (1) Informatické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Bioinformatics (1) Informatické obory 1 Zimní