Předmět: Vizualizace dat

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Vizualizace dat
Kód předmětu KBE/782
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmilauer Petr, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: nejsou - teorie je probrána během cvičení Obsah cvičení: Úvod do programovacího jazyka S a programu R. Procvičování práce s jazykem S - manipulace s daty. Základní principy konstrukce efektivních grafů. Úvod k Trellis diagramům - teorie a praxe. Grafické metody pro 1D data (kvantilové diagramy, normální Q-Q diagr. , histogramy). Grafické metody pro 2D data (scatter-diagrams, smoothing, jittering, časové série). Grafické metody pro vícerozměrná data (co-plots, dynamická grafika, brushing). Grafická prezentace statistických modelů (GLM, GAM, loess. regresní diagnostika). Korelace v prostoru a čase (autokorelač. funkce, kriging, semivariograms). Klasifikace mnohorozměrných dat (dot-plots, dendrograms, regresní a klasifikační stromy). Gradientová analýza - ordinační diagramy (biplots, joint-plots, T-value biplots). Gradientová analýza - další vizualizační metody (symbol plots, response surfaces).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Grafické a výtvarné činnosti, e-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz učí posluchače efektivně graficky prezentovat sebraná data, zkoumat soubory dat a hledat v nich zajímavé souvislosti a trendy, a také graficky prezentovat výsledky fitování statistických modelů. Tento kurz je zčásti komplementární ke kurzu Základy moderních regresních metod (KBE/050), ale posluchači si mohou oba kurzu zapisovat nezávisle. Užívání základních i pokročilých grafických metod bude procvičováno na reálných datech z oblasti přírodních věd. Pro většinu z praktik bude užíván programový systém R, povětšinou s použitím package ggplot2, ale také s použitím specializovaných vizualizačních packages.
Studenti budou schopni prezentovat vlastní badatelská data - distribuci jednotlivých proměnných, vztah dvou či vice proměnných, včetně vztahu kategoriálních proměnných, efektivní prezentaci vícerozměrných regresních modelů pomocí konturových diagramů, perspektivních povrchových diagramů, podmíněných (trellis) diagramů. Ovládnou také grafické metody regresní diagnostiky a prezentaci výsledků mnohorozměrných statistických metod - dendrogramů a ordinačních diagramů.
Předpoklady
Základní znalosti statistických modelů v rozsahu odpovídajícímu úvodním kurzům statistiky (např. Biostatistika, KBE/012)

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2018/2019). Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů, Botanika a Entomologie. Během kurzu vypracovávají studenti 5-7 domácích úkolů, které jsou opravovány a bodovány přednášejícím. Předpokládá se, že studenti se dodávané materiály studují před jejich probíráním na cvičeních.
Doporučená literatura
  • W. S. Cleveland: The Elements of Graphing Data. Hobart Press, 1994.
  • W. S. Cleveland: Visualizing Data. 2nd Edition, Hobart Press. 1993.
  • H. Wickham. ggplot2. Elegant graphics for data analysis. 2nd edition. Springer, Houston, 2016. ISBN 978-3-319-24275-0.
  • W. Chang. R Graphics Cookbook. O'Reilly Media, USA, 2013. ISBN 978-1-449-31695-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná matematika (2010) Matematické obory 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Tropická ekologie (1) Biologické obory - -