Předmět: Ateliér dokumentační a krajinářské fotografie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ateliér dokumentační a krajinářské fotografie
Kód předmětu KBE/990
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
 • Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
 • Kuttelvašerová Stuchelová Věra, doc. MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: (1) Historie a vývoj zobrazovacích technik, fotodokumentace. (2) Technické základy - exponometrie, kvalita zobrazení. Zonální systém Ansela Adamse. (3) Osvětlení, jas, kontrast. (4) Estetická krajinářská fotografie - základy kompozice. (5) Dokumentační krajinářská fotografie, panorama [s J. Sudkem]. (6) Barvy, světla a stíny. (7) Digitální temná komora. (8) Tématická fotografie - rozmanitost celku a detail, technické pomůcky pro makrofotografii. (9) Vegetace - les a bezlesí, světlo a kontrast, barvy (fotografie květů). (10) Stromy a keře - vertikální panorama, dokumentace list, větvička, květ, plod, borka. (11) Prezentace fotografií, pozadí a podklad. (12) Fotodokumentace projektu, simulace. Cvičení budou probíhat zčásti v exteriéru, zčásti v ateliéru (počítačové učebně) pod dohledem vyučujícího. Studenti budou zpracovávat vlastní snímky v rámci zápočtového projektu. Jednotlivé postupy úprav snímků budeme společně rozebírat formou tzv. kritik. Dílčí témata cvičení budou navazovat na témata přednášek a budeme klást důraz na následující praktické dovednosti: Fotografování: redukce šumu (clona, čas, citlivost), zostření. Kontrast, vyvážení bílé, osvětlení a kompenzace expozice, polarizační a přechodový filtr, zonální systém, HDR režim). Zpracování JPG a RAW formátu: práce s křivkami, postup úprav (workflow), konverze do černobílé, vylepšení expozice, správa barev, skládání panoramatu, vyrovnání linií, retuš, HDR skládání snímku, efekt přechodového filtru - práce s vrstvami.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
 • Exkurze - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty základy práce s dokumentací krajiny, biotopů a vegetace. Důraz je kladen na způsoby obrazového záznamu krajiny, které lze použít pro dokumentaci vlastních projektů a závěrečných zpráv i pro simulaci potenciálního projektového záměru (fotomontáž). Absolvent tohoto kurzu bude schopen samostatně zpracovat fotodokumentaci krajiny a vegetace před realizací záměru tak, aby tato dokumentace byla použitelná pro vyhodnocení a případný následný monitoring projektového záměru.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Periodicita: běží v akademických letech začínajících sudým letopčtem (např. 2016/2017). Další informace : http://users.prf.jcu.cz/kucert00/ucitele/4_foto/TK4.pdf
Doporučená literatura
 • Adams A. (2010): Ansel Adams In The National Parks: Photographs from America's Wild Places. - Little, Brown US..
 • Adams A. (2013): Ansel Adams' 400 Photographs. - Little, Brown US..
 • Bárta J. a kol. (1997): Letem českým světem 1898/1998. Obraz proměny českých zemí v odstupu století. - Studio JB Jaroslav Bárta, Lomnice nad Popelkou..
 • Cornish J. et al. (2006): Working The Light: Landscape Photography Masterclass. - Argentum..
 • Cornish J. et al. (2007): Developing Vision & Style: A Landscape Photography Masterclass. - Argentum..
 • Enthwistle T. & Knighton E. (2013): Visual Communication for Landscape Architecture (Basics Landscape Architecture). - AVA Publ..
 • Frye M. (2010): Digitální krajinářská fotografie. Ve šlépějích Ansela Adamse. - Zoner Press, Brno..
 • Havel J.: Jak fotografovat krajinu. - Zoner Press, Brno..
 • Malpas P. (2007): Basics Photography: Capturing Color. - AVA Publ..
 • Malpas P. (2009): Finding the Picture: A Location Photography Masterclass (Light & Land). - Argentum..
 • Präkel D. (2009): Basics Photography: Exposure. - AVA Publ..
 • Reich J. (2007): Dům v krajině. - Galerie Nový svět..
 • Shaw J. (1987):Close-ups in Nature (Practical Photography Books). - Amphoto Books..
 • Shaw J. (1994): Landscape Photography. - Amphoto Books..
 • Shaw J. (2000):Nature Photography Field Guide (Photography for All Levels: Intermediate). - Amphoto Books..
 • Sudek J. (1959): Praha panoramatická. Odeon, Praha..
 • Sudek J. (2004): Smutná krajina. - Kant, Praha..
 • Sudek J. (2009): Prales Mionší. - Torst Praha..
 • Waite Ch. (1993): The Making of Landscape Photographs: A Practical Guide to the Art and Techniques. - Collins & Brown Limited, London..
 • Waite Ch. (2003): Photographers on Location with Charlie Waite. / Guild of Master Craftsman Publications Ltd..
 • Ward D. (2004): Landscape Within: Insights and Inspiration for Photographers. - Argentum..
 • Ward D. (2008): Landscape Beyond: Insights and Inspirations for Photographers. - Argentum..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr