Předmět: Základy plánování krajiny

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Základy plánování krajiny
Kód předmětu KBE/991
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Salzmann Klára, Ing. Ph.D.
 • Semančíková Eva, Ing.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1 Definice krajiny, současný pohled na krajinu, proč je péče o krajinu důležitá? 2 Historický vývoj krajiny 3 Přírodní prvky v krajině, 4 Voda v krajině, 5 Hospodářské činnosti v krajině, 6 Člověk v krajině 7 Sídla v krajině 8 Venkov, problematika venkova 9 Současná legislativa pro ochranu a tvorbu krajiny z pohledu rozvoje krajiny, 10 Územní plánování a plánování krajiny 11 Role architekta a ekologa v plánování krajiny 12 Prezentace výsledků blokových cvičení Obsah cvičení: Pro cvičení bude určeno území v blízkosti Českých Budějovic, kde studenti budou vypracovávat dílčí úkoly v návaznosti na témata přednášek. Cvičení budou probíhat zčásti v exteriéru, zčásti v učebně . Cvičení budou probíhat blokově v této struktuře: 1 Návštěva vybrané lokality, analýza územních podkladů 2 Zpracování dílčích úkolů 3 Individuální práce 4 Prezentace výsledků

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pracovní činnosti (dílny)
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky plánování krajiny, seznámení s rozsahem problematiky plánování krajiny a s nástrojiúzemního a krajinného plánování.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kolokvium

Periodicita: předmět běží každý akademický rok
Doporučená literatura
 • Lacina, D. ÚSES - zelená páteř krajiny 2002 : sborník k semináři, 9.-11. září 2002 Brno. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2003. 115 p..
 • Míchal, I. - Löw, J. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 p. ISBN 80-86386-27-9..
 • o Nawrath, M. - Clark, S. Tvorba vize komunity. Brno: Nadace Partnerství, 2004. 119 p. ISBN 80-239-2067-7..
 • Ružička, M. Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. Biosféra, 2000. 119 p. ISBN 80-968030-2-6..
 • Salašová, A. - Kučera, P. - Štěpán, M. Krajinný plán a jeho možnosti. Životné prostredie. 2007. no. 3, p. 152-158. ISSN 0044-4863..
 • Salašová, A. Strategický plán krajiny. In Trendy a tradice 2009. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2009, s. 156-161. ISBN 978-80-7375-322-1..
 • Sklenička, P. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 p. ISBN 80-903206-1-9..
 • The Landscape Institute and the Institute of EMA, G. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Spon Press, 2002. 166 p. ISBN 0-415-23185-X..
 • Vorel, I. Principy a pravidla územního plánování - C.5 Zeleň. [online]. 2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr