Předmět: Metody mikrobiální diagnostiky

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Metody mikrobiální diagnostiky
Kód předmětu KME/065
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Eyer Luděk, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Mikroskopické metody, barvicí postupy v mikrobiologii, 2. Kultivační bakteriologické a virologické metody, klasické typizační metody, 3. Biochemické metody druhové identifikace bakterií, stanovení citlivosti na antibiotika, 4. Molekulárně biologické metody identifikace mikroorganismů (hybridizační techniky, restrikční analýza, mapování mikrobiálních genomů a zakládání genových knihoven, sekvenační metody, polymerázová řetězová reakce, elektroforéza nukleových kyselin, genotypizace), 5. Proteomické metody pro mikrobiální diagnostiku (elektroforéza proteinů, blotovací techniky a další elektromigrační metody, hmotnostní spektrometrie peptidů a proteinů, průtoková cytometrie), 6. Imunologické metody pro identifikaci mikroorganismů (využití polyklonálních, monoklonálncíh a rekombinantních protilátek, imunomagnetická separace, aglutinační techniky, imunoanalytické testy (ELISA, RIA, FIA), biosenzorové technologie, dip-stick techniky a další rychlé metody pro diagnostiku mikroorganismů).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podat ucelený přehled mikrobiologických, biochemických, molekulárně-biologických a imunologických metod pro diagnostiku patologicky významných mikroorganismů v humánní medicíně.
Studenti rozumí principům mikrobiologických, biochemických, molekulárně-biologických a imunologických metod pro diagnostiku medicínsky významných patogenů.
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: předmět běží každý rok Všechny prerekvizity jsou povinné.
Doporučená literatura
  • JURÁNKOVÁ, Jana. Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi. Bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 73 s. ISBN 978-80-210-5657-2..
  • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 80-210-0473-8.
  • PRICE, Christopher, P., a NEWMAN, David, J. (Ed.). Principles and Practices of Immunoassay. 2. vyd. London: Macmillan Reference LTD, 1997, 667 s., ISBN 1-56159-145..
  • ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1..
  • VEENSTRA, Timothy, D. a YATES John, R. (Ed.). Proteomics for Biological Discovery. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2006, 326 s, ISBN 978-0-471-16005-2..
  • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7..
  • WILD, David (Ed.). The Immunoassay Handbook. 2. vyd. New York: Nature Publishing Group, 2001, 906 s., ISBN 1-56159-270-6..
  • J. B. Carter et al. Virology: Principles and Applications. 2013.
  • M. Votava et al. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1st edition. Neptun, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr