Předmět: Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu
Kód předmětu KME/086
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Langhansová Helena, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Historie, vymezení pojmů a definic, legislativní rámec, výkonné orgány, etické a ekonomické aspekty, princip 3R, základní vs. aplikovaný výzkum. 2. Biologické experimentální modely - pokusná vs. laboratorní zvířata, alternativní modely (bezobratlí, mikrobiální systémy, tkáňové kultury). Spotřeba pokusných zvířat. Specifika pokusů na hospodářských a volně žijících zvířatech. Faktory ovlivňující kvalitu zvířat. 3. Genetika laboratorních zvířat (inbreeding, kongenní kmeny, geneticky modifikované organismy). SPF a bariérové chovy. Základy gnotobiologie. 4. Biologie a fyziologie laboratorních zvířat. 5. Nemoci laboratorních zvířat a diagnostické metody. Základy zoohygieny. 6. Experimentální procedury (měření fyziologických funkcí, anestezie, aplikace léčiv, odběr biologického materiálu, postoperační péče, perfuzní fixace, euthanasie). 7. Zvířecí modely lidských chorob (astma, peritonitis, diabetes mellitus, EAE atd.). 8. Legislativa (Zákon na ochranu zvířat proti týrání, Vyhláška o ochraně pokusných zvířat). 9. Projekt pokusů. 10. Exkurze do zvěřinců PřF JU. 11.- 12. Referáty a diskuze.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Exkurze
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 21 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 33 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je teoretická a organizační příprava studentů na potenciální experimenty na zvířatech v rámci jejich diplomových a dizertačních prací. Posluchači získají teoretické znalosti o různých experimentálních modelech a také o souvisejících legislativních předpisech včetně správného vytvoření projektu pokusů.
Absolventi mají přehled o základních principech, výhodách a nevýhodách pokusů na zvířatech. Orientují se v základní legislativě a akcentují etické otázky. Umí správně napsat projekt pokusu.
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: předmět běží každý rok. Kurz nenahrazuje Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat podle § 15d Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
Doporučená literatura
  • GLUCK, John P., Tony DIPASQUALE a F. Barbara. ORLANS. Applied ethics in animal research: philosophy, regulation, and laboratory applications. West Lafayette, Ind.: Purdue University Press, c2002. ISBN 1557531374..
  • JEBAVÝ, Lukáš. Chov laboratorních zvířat. Praha, Česká zemědělská univerzita, 2011. ISBN 978-80-213-2178-6..
  • Vyhláška o ochraně pokusných zvířat (419/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  • Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  • ZUTPHEN, L.F.M. van, BAUMANS V. and BEYNEN A.C. (Eds.). Principles of laboratory animal science: a contribution to the humane use and care of animals and to the quality of experimental results. Rev. ed. New York: Elsevier, 2001. ISBN 0444506128..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr