Předmět: Metody studia buňky

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Metody studia buňky
Kód předmětu KME/614
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Weyda František, doc. RNDr. CSc.
 • Sehadová Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Principy chemické a fyzikální fixace a vybrané nové postupy zhotovování biologických preparátů. Barviva a barvení v mikroskopii. Lokalizace enzymů. Histochemie hydroláz a redoxáz. Fluorescenční mikroskopie a další současné metody optické mikroskopie. Základy konfokální mikroskopie. Digitální analýza obrazu v laserové skanovací konfokální mikroskopii. Pozorování in vivo. 3-D rekonstrukce objektů. Základy prozařovací a rastrovací elektronové mikroskopie a jejich aplikace v biologii. Dynamická elektronová mikroskopie - kryometody, ultracytochemie, imunoelektronová mikroskopie a další speciální techniky. Základy morfometrické analýzy, stereologie a zpracování obrazu na PC.Nové metody perspektivní pro výzkum buněk a tkání. Význam Internetu pro získávání informací v oboru buněčná biologie.Aplikace technik digitálního zobrazování v buněčné biologii. Obsah cvičení: Na cvičeních se prakticky prověřují a doplňují vědomosti získané při přednášce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úkolem kurzu je prezentovat současné klasické i zcela nové metody výzkumu buněk. Důraz je kladen na dynamické aspekty základních technik používaných v optické, konfokální i konvenční elektronové mikroskopii. Speciální zájem je zaměřen na korelační mikroskopii a význam determinace artefaktů.
- studenti se seznámí na teoretické i praktické úrovni s celou škálou metod používaných především v buněčné biologii
Předpoklady
žádné speciální předpoklady

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Celis J.E. (ed), 1994: Cell Biology. A Laboratory Handbook. Academic Press (San Diego), Vol.1-3.
 • Hunter E., 1993: Practical Electron Microscopy. Cambridge University Press (Cambridge), 173 stran.
 • Pollak J.M., Priestley J.V (eds), 1992: Electron Microscopic Imunocytochemistry. Oxford University Press (Oxford), 267 stran.
 • Williams D.B., Carter C.B. 1996: Transmission Electron Microscopy. Plenum Press (New York), Vol.I-IV.
 • Heath Julian P. Dictionary of Microscopy. 2000. ISBN 0-470-01199-8.
 • Kuo, John (Ed.). Electron Microscopy. Methods and Protocols.. 2014. ISBN 978-1-62703-776-1.
 • S. Amelinckx (Editor), Dirk van Dyck (Editor), J. van Landuyt (Editor), Gustaaf van Tendeloo (Editor). Electron Microscopy: Principles and Fundamentals.. 2008. ISBN 978-3-527-61455-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory - Letní