Předmět: Enzymologie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Enzymologie
Kód předmětu KME/663
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šafařík Ivo, prof. Ing. DrSc.
  • Šafaříková Miroslava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Úvod do studia, struktura bílkovin. Vymezení rozsahu předmětu, základní pojmy a metody proteinové chemie. 2. Klasifikace a názvosloví enzymů. Rozdělení enzymů do tříd, systematické názvosloví, obecná charakterizace jednotlivých tříd enzymů. 3. Struktura a funkce enzymů, mechanismy enzymových reakcí. Konformace a kvarterní struktura enzymů, aktivní centra enzymů. Vztah enzymové a neenzymové katalýzy, energetická stránka katalýzy. Příklady mechanismu katalytického účinku enzymů. 4. Kinetika enzymových reakcí. Odvození rovnice Michaelise a Mentenové, zjištění hodnot KM a V. Kinetika inhibice jednosubstrátových enzymových reakcí. 5. Metody pro charakterizaci enzymů. Stanovení molekulové hmotnosti, isoelektrického bodu, pH optima, Michaelisovy konstanty, aminokyselinového složení, primární struktury. 6. Metody pro stanovení enzymových aktivit. Spektrofotometrické, fluorimetrické, manometrické, chromatografické, elektrochemické a imunochemické metody. 7. Koenzymy. Klasifikace, charakterizace, modifikace, využití. 8. Inhibitory a aktivátory. Klasifikace, charakterizace, využití. Inhibitory jako therapeutické preparáty. 9. Upstream processing. Screening producentů požadovaných enzymů. Mikrobiální fermentace, tkáňové kultury. Zvyšování produkce enzymů. 10. Downstream processing. Metody pro isolaci enzymů, hygienické aspekty. 11. Imobilizace a stabilizace enzymů. Klasifikace nosičů a modifikujících polymerů, přehled metod pro imobilizaci enzymů, jejich využití. 12. Aplikace enzymů. Nejdůležitější aplikace enzymů (potravinářský průmysl, výroba biodetergentů, biosensory, organické syntézy, lékařství). 13. Nejnovější poznatky v enzymologii. Enzymologie v nevodných prostředích, syntetické a semisyntetické enzymy, enzymové modely, abzymy. Enzymové inženýrství. Obsah cvičení: Isolace a purifikace vybraných enzymů a stanovení jejich aktivity. Využití enzymů pro stanovení biologicky aktivních látek.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Úvod do problematiky aplikované enzymologie. Seznámení se s klasifikací a charakterizací enzymů, jejich isolací a využitím.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Uhlig,H.: Enzyme arbeiten für uns. Carl Hanser Verlag, München, 1991.
  • Vodrážka,Z., Krechl,J.: Bioorganická chemie. SNTL, Praha, 1991.
  • Vodrážka,Z., Rauch,P., Káš,J.: Enyzmologie. VŠCHT Praha, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr