Předmět: Laboratorní hematologie

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Laboratorní hematologie
Kód předmětu KME/724
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vondráková Jana, MUDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1.Vymezení oboru laboratorní hematologie. Základy srovnávací hematologie. 2. Charakteristika krvetvorných orgánů. Vývoj hemopoezy. Všeobecná charakteristika krvetvorných orgánů. 3. Morfologie erytropoézy a granulopoézy. 4. Morfologie lymfopoézy, monocytopoézy a trombocytopézy. 5. Kmenové buňky: jejich vlastnosti, význam pro genovou terapii, apoptóza. 6. Růstové faktory. Úloha extracelulární matrix v krvetvorbě. 7. Erytrocyt a jeho poruchy, anémie. 8. Granulopoéza a granulocyt, poruchy funkce granulocytů, kvantitativní poruchy granulocytů, leukémie. 9. Monocyt a makrofág. Produkce monocytů a makrofágů. Poruchy funkce a produkce makrofágů a monocytů. Neoplazie monocyto-makrofágového systému. 10. Lymfocyt. Funkce lymfocytů Produkce lymfocytů.Poruchy produkce a funkce lymfocytů. Lymfoproliferační onemocniní. 11. Trombocyt. Produkce a vznik trombocytů. Strukturní fyziologie trombocytů. Funkce trombocytů. Adheze. Degranulace. Agregace. Poruchy trombocytů. Trombocytopenie. Trombocytopenie ze zvýšené ztráty destiček. Trombocytopenie ze snížené produkce destiček. Trombocytopatie. Získané poruchy funkce destiček. Vrozené poruchy funkce destiček. Trombocytóza. 12. Plazmatický koagulační systém.Charakteristika koagulačních faktorů. Koagulační reakce. Tromboplastinogeneze. Tvorba trombinu. Tvorba fibrinu. Fibrinolýza. Plazminogen. Aktivátory plazminogenu. Interakce plazminu s fibrinogenem a fibrinem. Poirozené inhibitory koagulace a fibrinolýzy. 13. Poruchy koagulace plazmy. Hemofilie A a von Willebrandova choroba. Hemofilie B – Christmasova nemoc. Ostatní funkční defekty faktorů. Poruchy syntézy fibrinogenu. Diseminovaná intravaskulární koagulace. 14. Hematologie ve farmaceutickém výzkumu. Nové léky a testovací schéma. Diagnostické procedury. Predikce nežádoucích účinků na krvetvorný systím a krvinky human trials. Obsah cvičení: Odběry krve a krevtvorných orgánů u laboratorních živočichů. Morfologie v normě a patologie krvinek člověka a laboratorních zvířat. Morfologie krvetvorných buněk. Koagulace plazmy.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Laborování
Výstupy z učení
Prezentace základů laboratorní hematologie a získání základních laboratorních dovedností v této disciplíně.
Student se bude orientovat v základech hematologie, bude rozumět pojmům jako je hemopoéza, erytropoéza, granulopoéza, lymfopoéza, monocytopoéza, trombocytopoéza. Naučí se vlastnosti a funkci jednotlivých krevních buněk a krevních faktorů. Student bude schopen pojmenovat poruchy těchto krevních elementů a na dané krevní nemoci teoreticky aplikovat specifické farmakologické léky.
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou nutné.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • A. Sakalová et al.: Hematológia a transfuziológia. Osveta, Martin 1995.
  • B. Friedman: Hematologie v praxi. Galén, Praha 1994.
  • E. Beutler et al.: William´s Hematology. 5th edition. McGraw-Hill Book Comp., New York 1995.
  • J. V. Dacie and S. M. Lewis: Practical Haematology. Churchil Livingstone, Edinburgh 1984.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory - Zimní