Předmět: Magisterská angličtina 1

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Magisterská angličtina 1
Kód předmětu OJZ/310
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
V kurzu je pokryta úvodní slovní zásoba pro akademický jazyk. Budeme se rovněž zabývat důležitými oblastmi gramatiky, především těmi, které hrají důležitou roli v akademickém kontextu jako např. Trpný rod, kondicionály, užití jmenných frází, spojovací výrazy apod. Pozornost je též věnována správné výslovnosti. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a ve skupinách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR level B2 - C1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém semestru
Doporučená literatura
  • ? Ken Paterson with Roberta Wedge:. Oxford grammar for EAP. Oxford, 2013.
  • ? Libor Stepanek, Janice de Haaf a kol. Akademická angličtina. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.
  • ? Michael Mc Carthy, Felicity O?Dell. Academic Vocabulary in Use. cambridge, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr