Předmět: English for Science 1

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu English for Science 1
Kód předmětu OJZ/525
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Steer Christopher, B.A.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurz rozvíjí komunikační dovednosti studentů přírodovědných oborů a rozvíjí jejich schopnost efektivně komunikovat ve svém oboru. Kurz se zaměřuje jak na písemnou tak na ústní komunikaci. Kurz rovněž rozvíjí kombinované jazykové dovednosti v oblasti čtení a psaní.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
B1 B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: běží každý rok
Doporučená literatura
  • Tamzen Armer : Cambridge English for Scientists, CUP.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr