Předmět: Technical Writing

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Technical Writing
Kód předmětu OJZ/650
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Edwards Keith Raymond, doc. Dr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Studenti se zaměří na procvičování odborného stylu v angličtině psaním článků ze svého vlastního oboru studia. Během cvičení bude probíhat oprava těchto textů a diskuse o chybách typických pro české prostředí (stylistické, gramatické, výběr slovní zásoby atd.).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR B2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Phillip A. Laplante. Technical Writing: A Practical Guide for Engineers and Scientists. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4665-0309-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr