Předmět: Španělština 2

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Španělština 2
Kód předmětu OJZ/702
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hadravová Štěpánka
  • Kaboňová Petra, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Jirsová Žaneta, Mgr.
Obsah předmětu
Prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu, rozšířit slovní zásobu i znalost španělských reálií. Kromě jiného si studenti osvojí používání sloves SER, ESTAR, HABER, naučí se vyjádřit budoucí čas pomocí opisné vazby a zároveň po dokončení kurzu budou schopni sdělovat své myšlenky v minulém čase pretérito perfecto. Doporučeným primárním materiálem je učebnice Fiesta I v rozsahu 5. - 6. lekce. Podobně jako v předchozím kurzu i tento je doplňován materiály ze sekundární literatury viz španělština 1.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR: A1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce. LS
Doporučená literatura
  • Králová, Jana a kol.:. Fiesta I, španělština pro střední a jazykové školy,. Plzen, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr