Předmět: Francouzština 1

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Francouzština 1
Kód předmětu OJZ/711
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Barbora, Mgr.
  • Rohart Olivier
  • Vavreková Martina, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Z jazykového hlediska je kurz zaměřen na osvojení si francouzské výslovnosti, pravopisných pravidel, základní mluvnice a slovní zásoby v rozsahu 1. - 3. lekce učebnice Connexions I. Dodatková cvičení k výše uvedeným problémům. Základní znalost reálií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce, ZS
Doporučená literatura
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /cahier d´exercices/. Paris, 2004.
  • R.Mérieux, Y.Loiseau:. Connexions I /méthode de français. Paris, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr