Předmět: Francouzština 5

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Francouzština 5
Kód předmětu OJZ/715
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rohart Olivier
  • Kovářová Barbora, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Vavreková Martina, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Samostatný ústní a písemný projev; prohloubení gramatiky a slovní zásoby; práce s textem. Slovní zásoba je rozšiřována četbou a poslechem doplňkových textů. Znalost reálií frankofonních zemí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), e-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
CEFR : A2- B1-

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Test

Periodicita: v každém akademickém roce, ZS
Doporučená literatura
  • McBride,N.: Francouzská gramatika abecedně, Fraus, Plzeň 2000.
  • Mérieux R., Loiseau Y., Bouvier B.: CONNEXIONS II,III; Didier, Paris 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr