Předmět: Němčina 6

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Němčina 6
Kód předmětu OJZ/726
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Marek Ivan, PhDr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Kurs je zaměřen na upevnění gramatiky (slovosled a větný rámec, systém vedlejších vět, skloňování přídavných jmen, zájmena, záporné výrazy, zájmena infinitivní vazby), rozšíření a upevnění slovní zásoby (oblečení, vzhled, zaměstnání, turistika; vyjádření názoru, pozvání, konfrontace názoru). Velká pozornost bude věnována poslechu. Vedle stanovené učebnice budou používány doprovodné materiály z učebnice Tangram atd. a z internetu. Během semestru se proberou 3 lekce: 2, 3 a 4.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
Úroveň podle SERR (CEFR): A2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 2. Praha, 2001. ISBN 80-86195-13-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr