Předmět: Ruština 3

» Seznam fakult » FBI » OJZ
Název předmětu Ruština 3
Kód předmětu OJZ/733
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žaloudek David, Mgr.
  • Kovářová Zuzana, Mgr.
  • Pavlínová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Ruské písmo a pravopis. Vymezení slovních druhů. Vedle všeobecné slovní zásoby je pozornost věnována odborné terminologii. Elementární znalosti gramatického systému a slovní zásoby současné ruštiny. Skloňování, časování, výjimky; dokonává –nedokonává slovesa, vazby; synonymické konstrukce; Číslovky; Zájmena; Krátká přídavná jména; Formou diktátů a krátkých písemných projevů jsou upevňovány pravopisné jevy. Slovní zásoba je rozvíjena pomocí krátkých aktuálních textů, které si studenti sami vyhledávají na Internetu.Procvičování fonetiky se zvláštním zřetelem ke správné výslovnosti specifických ruských hlásek (redukce, měkkost souhlásek). Nacvičování různých intonačních typů. Přejatá slovní zásoba; infinitivní konstrukce; Konverzační témata - seznámení, ruské jméno, pozdravy, telefonování, dny v týdnu, rodina, město, zájmy. Reálie: Zeměpis Ruska. Zeměpisné zóny (arktida, tundra, lesostep, step). Moře, oceány, řeky. Sibiř . Nerostné suroviny. Průmysl. Největší ruská města. Lidové tradice, svátky. Ruský Internet;

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zvýšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností studentů.

Předpoklady
A1+- A2-

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, LEDA, Praha 2002.
  • POLYGLOT: Cvičebnice ruského jazyku; FRAUS Dogovorolis.
  • Stanislav Jelinek Ljubov Fjodorovna Alexejeva. Raduga po novomu 2. Plzen, nakl. Fraus, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr