Course: Nursing - Childcare

« Back
Course title Nursing - Childcare
Course code UOP/BBPED
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kolářová Jaroslava, MUDr. Ph.D.
 • Boledovičová Mária, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Projection
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Essay, Student performance assessment, Seminar work

Recommended literature
 • BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol. Pediatrické ošetrovatelstvo.. Martin: Osveta, 2010. ISBN 80-8063-050- X.
 • Kudlová, A., Mydlilová, A. Výživové poradenství u dětí do dvou let.. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1039-0.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrické ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.
 • Nevoral, J. a kol. Výživa v dětském věku.. Jinočany: HaH, 2003. ISBN 80-86-022-93-5.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247- 3593-.
 • VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Infekce plodu a novorozence. Praha: Triton, 200. ISBN 80-7254-614-7.
 • VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Klinická propedeutika pro studující ZSF JU. Č. Budějovice: ZSF JU, 2005. ISBN 80-7040-837-5.
 • VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Vybrané kapitoly z pediatrie. České Budějovice: ZSF JU, 2005. ISBN 80- 7040-813-8.
 • Velemínský, M. Celebritami proti své vůli.. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-447-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester