Course: Midwifery care for women with oncological diseases and hospice and palliative care

« Back
Course title Midwifery care for women with oncological diseases and hospice and palliative care
Course code UOP/BBPON
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dolečková Miluška, MUDr. Ph.D.
 • Belešová Romana, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama), Individual preparation for exam
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment, Colloquium, Seminar work

Recommended literature
 • ABRAHÁMOVÁ, J. a kol. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-133-1.
 • ABRAHÁMOVÁ, J. Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3063-9.
 • ABRAHÁMOVÁ, J. Rakovina prsu. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-136-6.
 • ADAM, Z., a kol. Obecná onkologie podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0677-6.
 • ADAM, Z., VORLÍČEK, J. Hematologie. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-1116-2.
 • BARTOŇKOVÁ, H. Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2002. ISBN 80-238-9513-3.
 • BECKER, D., DUDA, M. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0720-9.
 • BEŇA, F. Onkologická rizika. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001. ISBN 80-238-7620-1.
 • BENDOVÁ, B. a kol. Problematika radioterapie u karcinomu prsu. České Budějovice: ZSF JU, 2001.
 • DIENSTBIER, Z. a kol. Předcházíme rakovině, co jíst?. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-375-7.
 • FREITAG, P. Onko-gynekologie: minimum pro praxi. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-196-X.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Nauka o umírání a o smrti.. Praha: Galén, 2000.
 • HRUBÁ, M. a kol. Role sestry v prevenci a časné diagnostice nádorových onemocnění. Brno: Gat, 2001. ISBN 80-238-7618-X.
 • CHOCENSKÁ, E., MÓCIOVÁ, H., DĚDEČKOVÁ, K. Průvodce pacienta s onkologickou léčbou. Praha: Forsapi, 2010.
 • KAREŠOVÁ, J. a kol. Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny.. Praha: Maxdorf, 2010. ISBN 978-80-7345-217-9.
 • KLENER, P. Onkologie: doporučené postupy onkologické péče. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-058-4.
 • KOUTECKÝ, J. a kol. Klinická onkologie I.. Riopress, 2004. ISBN 80-86221-77-6.
 • KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovatel´stvo: koncepcia, ošetrovatel´ský proces a prax 1.. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.
 • KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovatel´stvo: koncepcia, ošetrovatel´ský proces a prax 2.. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1399-3.
 • MCKAYOVÁ, J. HIUANOOVÁ, N. Jak přežít chemoterapii a ozařování. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-542-6.
 • NOVOTNÝ, J., VÍTEK, P. a kol. Onkologie v klinické praxi. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2663-5.
 • ROTTER, H. Důstojnost lidského života. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.
 • VODVÁŘKA, P. Poznámky k bio-psychosociální problematice onkologie. Ostrava OU, 1997. ISBN 80-7042-314-5.
 • VORLÍČEK, J. a kol. Klinická onkologie pro sestry. Brno: IDVPZ, 2006. ISBN 80-247-1716-6.
 • VORLÍČEK, J., ADAM, Z. a kol. Paliativní medicína. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0279-7.
 • VORLÍČEK, J., VYZULA, R., ADAM, Z. Praktická onkologie. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-974-8.
 • WILHELM, Z. a kol. Výživa v onkologii. Brno: NCO NZO, 200. ISBN 80-7013-410-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester